Love og Vedtægter

Love og Vedtægter

Foreningens navn og formål:
§ 1.Foreningens navn er GVH (Gentofte Vangede Håndboldklub), og har hjemsted i Gentofte Kommune.
§ 2.Foreningens formål er: Udøvelse af håndbold, at udbrede kendskabet til idrætsgrenen og gennem instruktion, træning, kurser, turneringer og stævner m.v. at dygtiggøre sine medlemmer heri, samt fremme en sund idrætslig kappelyst og fair play.
Stk. 2.Foreningen er en social forening, der virker som fritidscenter for medlemmerne, og som gennem en stadig udbygning af sine faciliteter og aktiviteter skal fremme miljø og trivsel for alle i foreningen.
Foreningens medlemmer:
§ 3.Alle kan opnå medlemskab af foreningen, såfremt bestyrelsen modtager en skriftlig indmeldelse. Indmeldelsen skal indeholde navn, adresse, alder, telefonnummer samt evt. tidligere spillested. Derudover skal alle under 18 år have forældres eller værges samtykke.
§ 4.Der er følgende kategorier af medlemmer i foreningen:
A) Aktive medlemmer
B) Passive medlemmer
C) Æresmedlemmer
§ 5.Medlemmet modtager ved indmeldelsen et spillercertifikat til udfyldelse.
§ 6.Udmeldelse skal ske til bestyrelsen senest 8 dage forud for en ny kontingentperiode.
§ 7.Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem fra foreningen og dens aktiviteter for en kortere eller længere periode, samt ekskludere et medlem såfremt man finder dets opførsel i strid med foreningens formål.
Medlemmet har dog ret til at få forelagt sagen på førstkommende generalforsamling, hvortil denne har adgang og ret til at udtale sig.
Stk. 2.Bestyrelsen skal skriftligt begrunde ekskluderingen overfor medlemmet og gøre denne bekendt med bestemmelsen i § 7 stk. 1.
Medlemmet har en frist på max. én måned til skriftligt at gøre indsigelse mod bestyrelsens afgørelse.
Modtager bestyrelsen ikke en skriftlig indsigelse indenfor den fastsatte frist, vil sagen blive betragtet som afsluttet med bestyrelsens fastsatte beslutning.
Stk. 3.Ønsker medlemmet sagen taget op på generalforsamlingen, skal 2/3 af de stemmeberettigede stemme for ekskluderingen, før denne kan gennemføres, uanset de normale bestemmelser for afstemning ved generalforsamlingen jf. § 19.
§ 8.Alle medlemmer kan stille forslag til bestyrelsen vedr. foreningen. Forslag skal afleveres skriftligt og ved navns nævnelse.
Stk. 2.Bestyrelsen skal senest 14 dage efter førstkommende bestyrelsesmøde skriftligt underrette medlemmet om dens beslutning vedr. forslaget.
§ 9.Medlemmerne skal rette sig efter bestyrelsens forskrifter.
Det forventes, at alle medlemmer opfører sig eksemplarisk og undgår alt, der kan misrekommandere foreningen.
Stk. 2.Ved kampe, stævner mm. skal foreningens dragt bæres.
Medlemmerne er derudover forpligtet til at virke for gennemførelse af foreningens formål jf. § 2.
Kontingent:
§ 10.Kontingentets størrelse bestemmes på generalforsamlingen.
§ 11.Bestyrelsen fastsætter, hvordan kontingentet opkræves, dog bærer det enkelte medlem selv ansvaret for, at kontingentet indbetales rettidigt.
Stk. 2.Overskridelse af indbetalingsfristen medfører øjeblikkelig fortabelse af medlemsrettighederne.
Stk. 3.Indbetales kontingent ikke senest én måned efter skriftlig påmindelse fra bestyrelsen, slettes det pågældende medlem fra medlemslisten uden yderligere varsel.
Stk. 4.Aktive seniorer under uddannelse kan, efter bestyrelsens skøn, overgå til nedsat kontingentbetaling.
Stk. 5.Bestyrelsen kan desuden fritage enkelte medlemmer helt eller delvist for kontingent, hvis særlige forhold taler herfor.
Stk. 6.Æresmedlemmer opkræves intet kontingent.
Bestyrelsen:
§ 12.Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af én formand, én næstformand, én kasserer og op til 5 menige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen på følgende vis: Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen, således at formanden er på valg i lige årstal og kassereren i ulige. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen.
Udover formanden og kassereren konstituerer bestyrelsen sig selv og supplerer ligeledes sig selv ved vakance.
§ 13.Bestyrelsen træffer afgørelse i alle sager efter de direkte eller indirekte direktiver givet på generalforsamlingen.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen indadtil og udadtil.
Stk. 2.Bestyrelsen ansætter og afskediger det nødvendige personale til foreningens drift.
Stk. 3.Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov og her besætte formandsposten.
Stk. 4.Bestyrelsen alene træffer aftaler med offentlige myndigheder.
Stk. 5.Bestyrelsen afholder møder, så ofte den finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt over for formanden udtrykker ønske herom.
Stk. 6.Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.
Stk. 7.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden, i dennes fravær næstformanden, og 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
Stk. 8.Bestyrelsen har ret til i foreningens navn at indhente beværterbevilling med henblik på udskænkning og salg af stærke drikke til medlemmer og gæster.
§ 14.Foreningen har 4 faste udvalg under bestyrelsen:
A) Seniorudvalget
B) Ungdomsudvalget
C) PR-udvalget
D) Eventudvalget
Stk. 2.Beslutninger eller idéer opstået hos udvalgene omtalt i § 14 stk. 1 meddeles bestyrelsen asap, så disse kan godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde.
§ 15.Seniorudvalget tilstræbes at bestå af lige dele herrer og damer, max. 8 stk. i alt, hvoraf mindst ét er medlem af bestyrelsen.
Stk. 2.Seniorudvalget vælges på frivillig basis efter hvervemetoden. Kun aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance jf. § 11 stk. 2, kan hverves som medlemmer til Seniorudvalget.
§ 16.Ungdoms-, PR- samt eventudvalget nedsættes af bestyrelsen.
Stk. 2.Udvalgene i § 16 vælges på frivillig basis efter hvervemetoden. Kun aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance jf. § 11 stk. 2 kan hverves som medlemmer til udvalgene.
Stk. 3.Ungdomsudvalget består af ungdomstrænere og en ungdomsformand, der er i bestyrelsen. Formålet med udvalget er at koordinere ungdomsarbejdet i klubben, bl.a. målsætninger, træningstider samt taktisk og teknisk udvikling.
Stk. 4.PR-udvalgets formål er at varetage indkøb og sponsorater samt kommunikation med pressen.
Stk. 5.Eventudvalgets formål er at planlægge klubbens sociale arrangementer.
Foreningens bogføring:
§ 17.Foreningens regnskabsperiode er fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2.Inden den ordinære generalforsamling skal foreningens regnskab revideres af revisorerne og forelægges bestyrelsen.
§ 18.Foruden de fornødne regnskabsbøger føres der bl.a. referat af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder samt medlemskartotek.
Generalforsamling:
§ 19.Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Kun den kan lave, forandre, ophæve og fortolke foreningens vedtægter og love. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
§ 20.Den ordinære generalforsamling afholdes i løbet af foråret dog inden 1. juni. Indvarsling sker med 14 dages varsel.
Stk. 2.Indvarslingen sker skriftligt til passive medlemmer, ved opslag på tavler og foreningens hjemmeside, samt ved runddeling til aktive medlemmer i forbindelse med træningen.
Stk. 3.Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønsker herom, med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.
§ 21.Generalforsamlingen ledes af én dirigent valgt ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2.Dagsorden fastsættes af bestyrelsen og meddeles ved indvarslingen.
§ 22.På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om foreningen i det forløbne år. Endvidere forelægges det reviderede regnskab samt budgettet for næste år til godkendelse.
§ 23.På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen jf. § 12.
Derudover vælges 2 revisorer samt én revisorsuppleant, alle for ét år ad gangen.
Stk. 2.Alle kan vælges til bestyrelsen, hvis de på valgdagen er fyldt 18 år, er medlem, eller forældre til mindreårigt medlem,  af foreningen og ikke er i kontingentrestance jf. § 11 stk. 2.
Dog skal mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, heraf formand, næstformand og kasserer have været medlem af foreningen i mindst ét år.
Stk. 3.Hvis man skriftligt eller mundtligt overfor bestyrelsen meddeler, at man er villig til at modtage valg, kan man vælges.
§ 24.Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 8 dage før denne afholdelse.
Stk. 2.Bestyrelsen kan fremsætte forslag på generalforsamlingen uden foregående bekendtgørelse, dog ikke hvis der er tale om lov- eller vedtægtsændringer.
Stk. 3.Forslag om lov- eller vedtægtsændringer skal bekendtgøres, når generalforsamlingen indvarsles. Forslag dertil skal derfor være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden afholdelse af generalforsamlingen.
§ 25.Valg og forslag, der ikke angår lov- eller vedtægtsændringer, afgøres på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.
Dirigenten afgør, hvorledes der stemmes, dog skal skriftlig afstemning finde sted såfremt 10 medlemmer eller flere fremsætter ønske herom, eller såfremt forslaget vedrører lov- eller vedtægtsændringer.
Stk. 2.Stemmeberettigede er alle medlemmer der på valgdagen er fyldt 14 år, og som ikke er i kontingentrestance jf. § 11 stk. 2.
Stk. 3.Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved overdragelse af skriftlig fuldmagt til bestyrelsen.
§ 26.Til vedtagelse af lov- eller vedtægtsændringer skal 2/3 af stemmerne falde ud til fordel for forslaget, før dette kan vedtages.
Et sådan vedtaget forslag kan imidlertid, indenfor en frist på 8 dage, indankes for en ny generalforsamling, enten af bestyrelsen eller hvis ¼ af de stemmeberettigede skriftligt fremsætter begæring herom.
Stk. 2.Den ny generalforsamling afholdes senest én måned efter, og de pågældende forslag får først gyldighed, når de uændret vedtages med 2/3 stemmeflertal.
§ 27.Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en særskilt indkaldt generelforsamling.
Mindst halvdelen af foreningens medlemmer skal være tilstede, og der skal være ¾ stemmeflertal før opløsningen kan godkendes.
Stk. 2.Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny med 8 dages varsel, og beslutningen om opløsning kan da godkendes ved stemmeflertal jf. § 27 uanset de fremmødtes antal.
Stk. 3.I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelle ejendele (bolde ol.) HRØ til fremme af ungdomsarbejdet.
Stk. 4.Et eventuelt økonomisk indestående tilfalder Gentofte Kommune herunder SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte) til fremme af idrætslivet i kommunen.
Stk. 5.§ 27 kan kun ændres jf. bestemmelserne i netop § 27.

Ovenstående love og vedtægter er revideret i overensstemmelse med de vedtagne ændringer på foreningens generalforsamling i april 1980. Ændret d. 1/6-1982. Ændret d. 30/4-1984. Ændret d. 21/4-2012